... ...
 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 
 

Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

Mục Lục

  

- Nghi Thức Sám Hối
- Nghi Thức Trì Tụng
- Quyển I
- 1 - Phẩm Tựa
- 2 - Phẩm Phương Tiện
- Quyển II
- 3 - Phẩm Thí Dụ
- 4 - Phẩm Tín Giải
- Quyển III
- 5 - Phẩm Dược Thảo Dụ
- 6 - Phẩm Thọ Ký
- 7 - Phẩm Hóa Thành Dụ
- Quyển IV
- 8 - Phẩm Ngủ Bá Đệ Tử Thọ Ký
- 9 - Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký
- 10- Phẩm Pháp Sư
- 11- Phẩm Hiện Bảo Tháp
- 12- Phẩm Đề Bà Đạt Đa
- 13- Phẩm Trì
- Quyển V
- 14- Phẩm An Lạc Hạnh
- 15- Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất
- 16- Phẩm Như Lai Thọ Lượng
- 17- Phẩm Phân Biệt Công Đức
- Quyển VI
- 18- Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
- 19- Phẩm Pháp Sư Công Đức
- 20- Phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát
- 21- Phẩm Như Lai Thần Lực
- 22- Phẩm Chúc Lụy
- 23- Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự
- Quyển VII
- 24- Phẩm Diệu Âm Bồ Tát
- 25- Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
- 26- Phẩm Đà La Ni
- 27- Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự
- 28- Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát
- Nghi Thức Hồi Hướng

 - Sự Tích Tả Kinh Pháp-Hoa
Khởi chép ngày 3/3/2017
Nhằm ngày 6 tháng 2 năm Đinh Dậu