Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 

Nghi Thức Hồi Hướng

BỔ KHUYẾT TÂM KINH

_________________________

 

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

          Quán tự tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngủ-uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

          Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng: Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết-bàn.

          Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề.

          Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

          Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú, tức thuyết chú viết:

          "Yết đế yết đế, ba la yết đê, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha".

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

          Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Khể thủ Tây phương An lạc quốc

Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu

Cập pháp giới chúng sanh cầu ư chư Phật

Nhứt thừa vô thượng Bồ đề đạo cố,

Chuyên tâm trì niệm A-Di-Đà Phật

Vạn đức Hồng danh kỳ sanh Tịnh độ

Duy nguyện Từ phụ A-Di-Đà Phật

Ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ.

 

***

A-Di-Đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyển ngủ Tu-Di

Hám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

NAM-MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC-LẠC THẾ-GIỚI ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ

A-DI-ĐÀ PHẬT (Niệm nhiều ít tùy tâm)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát (10 lần)

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát (10 lần)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (10 lần).

HỒI HƯỚNG

 

          Đệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, luân lồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A-Di-Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quán-Âm Thế-Chí chư Bồ-tát chúng, bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến A-Di-Đà Phật.

Ngã kim trì niệm A-Di-Đà

Tức phát Bồ-đề quảng đại nguyện:

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo.

 

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.

 

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến ngã Phật A-Di-Đà

Tức đăc vãng sanh Cực-Lạc sát.

Ngã ký vãng sanh Cực-Lạc dĩ

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện

Nhứt thiết viên mãn tận vô dư

Lợi lạc nhứt thiết chúng sanh giới.

Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh

Ngã thời ư thắng liên hoa sanh

Thân đỗ Như-Lai Vô-Lượng Quang

Hiện tiền thọ ngã Bồ-đề ký.

Mông ngã Như-Lai thọ ký dĩ

Hóa thân vô số bá cu chi

Trí lực quảng đại biến thập phương

Phổ lợi nhứt thiết chúng sanh giới.

 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô-lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

 

Nguyện dĩ thử công đức

Trang nghiêm Phật Tịnh-độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tức phát Bồ-đề tâm

Tận thử nhứt báo thân

Đồng sanh Cực-Lạc quốc

Tận thử nhứt báo thân

Đồng sanh An-Dưỡng quốc.

NGUYỆN

 

          A-Di-Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di-Đà, giữ chư Thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã.

          Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí.

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn,

(Mỗi nguyện đều phải đọc câu này)

 

Nguyện ngã Tội chướng tất tiêu diệt (1 lạy)

 

Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 lạy)

 

Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh tịnh (1 lạy)

 

Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (1 lạy)

 

Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy)

 

Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn (1 lạy)

 

Nguyện ngã Liên đài tự tiêu danh (1 lạy)

 

Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký (1 lạy)

 

Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời (1 lạy)

 

Nguyện ngã Vãng sanh Cực-Lạc quốc (1 lạy)

 

Nguyện ngã Viên mãn Bồ-tát đạo (1 lạy)

 

Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanh (1 lạy)

 

          Chí tâm quy mạng đãnh lễ: Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc thế-giới giáo chủ, thọ quang thể tướng vô-lượng vô-biện từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại-từ đại-bi tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đà Như-Lai biến pháp giới Tam-Bảo.(1 lạy)

 

          Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng tâm.

(1 lạy)

          Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-huệ như hải.

(1 lạy)

          Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chung, nhứt thiết vô ngại

(1 lạy)

 

***

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ-tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 


 

 

Chép xong ngày 11/7/2017

Nhăm ngày 18 tháng 6 năm Đinh Dậu