Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 
 

Nghi Thức Sám Hối

TRƯỚC KHI TỤNG KINH

( Dùng ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh mà tụng kinh, thời phước đức vô lượng,

nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối, sám hối tức là làm cho ba nghiệp thanh-tịnh )

  

·         Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật. (1 lạy)

·         Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

·         Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

(Quỳ, tay cầm hương cúng dường phát nguyện)

 

Nguyện mây hương mầu nầy

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp, các Bồ Tát,

Vô biên chúng Thanh Văn

Và cả thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi,

Khắp xông các chúng sanh

Đều phát lòng bồ đề,

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo vô thượng.

                                                    (Cắm hương lạy 1 lạy)

(Đứng chắp tay xướng)

 

Sắc thân Như-Lai đẹp

Trong đời không ai bằng

Không sánh, chẳng nghĩ bàn

Nên nay con đảnh lễ.

Sắc thân Phật vô tận

Trí huệ Phật cũng thế,

Tất cả pháp thường trú

Cho nên con về nương.

Sức trí lớn nguyện lớn

Khắp độ chúng quần sanh,

Khiến bỏ thân nóng khổ

Sanh kia nước mát vui.

Con nay sạch ba nghiệp

Quy y và lễ tán

Nguyện cùng các chúng sanh

Đồng sanh nước an lạc.

Án phạ nhựt ra vật   (7 lần) 

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ :

                            (Câu nầy thông cả 9 câu dưới đều xướng ở đầu mỗi câu)

- Thường tịch quang Tịnh độ

   A-Di-Đà Như Lai

   Pháp thân mầu thanh tịnh

   Khắp pháp giới chư Phật                  (1 lạy)

 

- Thật báo trang nghiêm độ

   A-Di-Đà Như Lai

   Thân tướng hải vi trần

   Khắp pháp giới chư Phật                 (1 lạy)

 

- Phương tiện thánh cư độ

  A-Di-Đà Như Lai

  Thân trang nghiêm giải thoát

  Khắp pháp giới chư Phật                           (1 lạy)

 

- Cõi an lạc phương tây

  A-Di-Đà Như Lai

  Thân căn giới Đại-thừa

  Khắp pháp giới chư Phật                           (1 lạy)

 

- Cõi an lạc phương tây

  A-Di-Đà Như Lai

  Thân hóa đến mười phương

  Khắp pháp giới chư Phật                           (1 lạy)

 

- Cõi an lạc phương tây

  Giáo hạnh lý ba kinh

  Tột nói bày y chánh

  Khắp pháp giới tôn pháp                            (1 lạy)

 

- Cõi an lạc phương tây

  Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

  Thân tử kim muôn ức

  Khắp pháp giới Bồ-Tát                               (1 lạy)

 

- Cõi an lạc phương tây

  Đại-Thế-Chí Bồ-Tát

  Thân trí sáng vô biên

  Khắp pháp giới Bồ-Tát                              (1 lạy)

 

- Cõi an lạc phương tây

  Thanh-Tịnh đại-hải-chúng

  Thân hai nghiêm: phước, trí

 Khắp pháp giới Thánh-chúng                 (1 lạy)

 

(Đứng chắp tay nguyện)

 

Con nay khắp vì bốn ơn, ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng (1) nên quy mạng (2) sám hối (3)

(1 lạy, quỳ chắp tay sám hối)

Chí Tâm Sám Hối:

 

          Đệ tử ...... và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thủy nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạp mười điều dữ cùng năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp Phật ngập tràn, phóng anh sáng sạch trong, chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

 

          Con từ vô thủy đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trãi qua các đường dữ (6) trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. - Kinh rằng: "Đức Tỳ-Lô-Giá-Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường-Tịch-Quang", cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh, vì thế trong trí bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các đức Phật và A-Di-Đà Thế-Tôn mà phát lồ (7) sám hối làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

 

          Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh-tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh-Độ khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An-Dưỡng.

 

          Nguyện đức A-Di-Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tinh tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh-Độ, đến giờ lâm chung, thân an niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A-Di-Đà cùng các Thánh-Chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-Tát rộng dộ các chúng sanh đồng thành Phật đạo.

 

          Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đãnh lễ:

Nam mô Tây Phương Cục-Lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Đà Như-Lai biến-pháp-giới Tam-Bảo. (1 lạy)

 

 


Thích nghĩa sám pháp: 

(1) Ba chướng: Phiền não, Nghiệp nhơn, quả báo ba món hay làm chướng ngại đường giải thát nên gọi là: "ba món chướng".

(2) Quy mạng: Đem thân mạng về nương, giao phó cho Phật, Pháp, Tăng chính là nghĩa của chữ "Nam mô".

(3) Sám hối: Nói đư là Sám-ma hối quá. "Sam-ma" là tiếng Phạn, nghĩa là "hối quá", tức là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.

(4) Sáu căn ba nghiệp: "Nhản, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý" là sáu căn. "Thân, khẩu, ý" là ba nghiệp.

(5) Năm tội Vô gián: Giết cha, giết mẹ, giết Thánh-nhơn, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, gọi là năm tội ngủ nghịch, nếu phạm sẽ bị đọa vào ngục Vô gián. Ngục Vô gián là chổ thọ khổ không có lúc nào ngừng ngớt.

(6) Các đường dữ: A-Tu-La, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, các đường đó vui ít khổ nhiều, do nghiệp dữ cảm ra.

(7) Phát lồ: Bày lộ tội lỗi ra trước đại chúng không chút che dấu thời gọi là phát lồ, trái với phú tàng (che giấu). Có phát lồ thời tội mới tiêu, như bịnh cảm mà được phát hạn (ra mồ hôi).