Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 
 

Nghi Thức Trì Tụng

  

KỆ TÁN LƯ HƯƠNG

 

Lò hương vừa nhen nhúm

Pháp giới đã được xông

Các Phật trong hải hội đều xa hay

Theo chổ kết mây lành

Lòng thành mới ân cần

Các Phật hiện toàn thân

 

Nam Mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần)

 

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án Lam (7 lần)

(trì chú nầy thì thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh)

 

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta-bà-ha (3 lần)

(Trì chú nầy thì hơi miệng trong sạch)

 

CHƠN NGÔN TỊNH TAM NGHIỆP

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

(Trì chú nầy thì thân, miệng, ý đều trong sạch)

 

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẳng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

(Trì chú nầy thì hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương)

 

VĂN PHÁT NGUYỆN

 

Nam-mô Thập phương Thường-trụ Tam-Bảo (3 lần)

Cúi lại đấng tam-giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ trì kinh Pháp-Hoa

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam-đồ (Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục)

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều phát lòng Bồ-đề

Hết một báo thân nầy

Sanh qua cõi Cực-Lạc

 

Nam-mô Bổn-Sư Thíc-Ca Mâu-Ni-Phật (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

 

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

Trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp

Con nay thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như-Lai

 

KỆ KHEN NGỢI KINH

 

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn

Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu

Trong cổ nước cam-lộ rịn nhuần

Trong miệng chất đề-hồ nhỏ mát

Bên răng ngọc trắng tuôn xá-lợi

Trên lưỡi sen hồng phóng hào-quang

Dù cho tạo tội hơn núi cả

Chẳng nhọc Diệu-Pháp vài ba hàng

 

Nam-mô Pháp-Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát (3 lần)