Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 

QUYỂN THỨ BẢY

Đời Diêu Tần ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập vâng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

PHẨM "ĐÀ-LA-NI" THỨ HAI MƯƠI SÁU

          1. Lúc bấy giờ, ngài Dược-Vương Bồ-tát liền từ chổ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Nếu có Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn hay thọ trì được kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?".

          Phật bảo ngài Dược-Vương: "Nếu có Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn cúng dường tám trăm muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật. Ý ông nghĩ sao? Người đó đặng phước đức có nhiều chăng?" - Thưa Thế-Tôn! Rất nhiều.

          Phật nói: "Nếu có Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều".

          2. Lúc đó, ngài Dược-Vương Bồ-tát bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Con nay sẽ cho người nói kinh Pháp-Hoa chú đà-la-ni để giữ gìn đó". Liền nói chú rằng:

          "An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, già lê đệ, xa mế, xa lý đa vĩ chuyên đế, mục đế, mục đa lý, ta lý, a vĩ ta lý, tang lý, ta lý xoa duệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyên đế, xa lý, đà la ni, a lư già bà ta ky đá tỳ xoa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ lý thế, a đàn giá ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ kiết lợi diệt đế, đạt ma ba lợi sai đế, tằng già niết cù sa nễ, bà xá bà xá thâu địa, mạn đá lã, mạn đá lã xoa dạ đa, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá lược, ác xoa lã, ác xoa dã đa dã, a bà lư, a ma nhã na đa dạ".

          Thế-Tôn! Thần chú đà-la-ni này là của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa các đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này, thời là xâm hủy các đức Phật rồi.

          Lúc đó, đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật khen Dược-Vương Bồ-tát rằng: "Hay thay! Hay thay! Dược-Vương! Ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp-sư đó, nên nói chú đà-la-ni này, được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh".

          3. Lúc bấy giờ, ngài Dõng-Thí Bồ-tát bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp-Hoa mà nói chú đà-la-ni. Nếu vị Pháp-sư đó đặng chú đà-la-ni này, hoặc Dạ-xoa, La-sát hoặc Phú-đơn-na, hoặc Kiết-giá, hoặc Cưu-bàn-trà, hoặc Ngạ-quỷ v.v... rình tìm chỗ dở của Pháp-sư không thể đặng tiện lợi". Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

          "Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ, mục chỉ, a lê, a la bà đệ niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí nỉ, vi trí nỉ, chỉ tri nỉ, niết lệ trì nỉ, niết lệ trì bà để".

          Thế-Tôn! Thần chú đà-la-ni này của hằng-hà-sa các đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

          4. Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên-Vương, vị Trời hộ đời, bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị Pháp-sư đó mà nói đà-la-ni này". Liền nói chú rằng: "A lê, na lê, nâu na lê, a na lư, na lý, câu na lý".

          Thế-Tôn! Dùng thần chú này ủng hộ Pháp-sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do-tuần không có các đều tai hoạn.

          5. Bấy giờ, Trì-Quốc Thiên-Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức na-do-tha chúng Càn-thát-bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Con cũng dùng thần chú đà-la-ni ủng hộ người trì kinh Pháp-Hoa". Liền nói chú rằng:

          "A dà nể, dà nể, cù lợi, càn đà lợi, chiên đà lợi, ma đẳng kỳ thường cầu lợi, phú lầu tá nỉ, ác đế".

          Thế-Tôn! Thần chú đà-la-ni này là của bốn mươi hai ức các đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

          6. Bấy giờ, có những La-sát-nữ: một tên Lam-Bà, hai tên Tỳ-Lam-Bà, ba tên Khúc-Xỉ, bốn tên Hoa-Xỉ, năm tên Hắc-Xỉ, sáu tên Đa-Phát, bảy tên Vô-Yểm-Túc, tám tên Trì-Anh-Lạc, chín tên Cao-Đế, mười tên Đoạt-Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Tinh-khí. Mười vị La-sát-nữ đó cùng với quỷ Tử-Mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp-Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp-sư, thời làm cho chẳng đặng tiện lợi". Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

          "Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê".

          Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp-sư, hoặc Dạ-Xoa, hoặc La-sát, hoặc Ngạ-quỷ, hoặc Phú-đơn-na, hoặc Kiết-giá, hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Kiền-đà, hoặc Ô-ma-lặc-đà, hoặc A-bạt-ma-la, hoặc Dạ-xoa-kiêt-giá, hoặc Nhơn-kiết-giá, hoặc Quỷ làm bịnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bịnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng-nam, hoặc hình đồng-nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại:.

          Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng:

Nếu chẳng thuận chú ta

Não loạn người nói pháp

Đầu vở làm bảy phần

Như nhánh cây A-lê

Như tội giết cha mẹ

Cũng như họa ép dầu (1)

Cân lường khi dối người

Tội Điều-Đạt phá Tăng

Kẻ phạm Pháp-Sư đây

Sẽ mắc họa như thế.

          Những La-sát-nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tung kinh này, làm cho đặng an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc".

 

          7. Phật bảo các La-sát-nữ: "Hay thay! Hay thay! Các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp-Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp các thứ đèn: đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu bông Tô-ma-na, đèn dầu bông Chiêm-bặc, đèn dầu bông Bà-sư-ca, đèn dầu bông Ưu-bát-la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế.

 

          Cao đế! Các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những Pháp-sư như thế".

 

          Lúc nói phẩm "Đà-la-ni" này, có sáu muôn tám nghìn người đặng vô-sanh-pháp-nhẫn.

 


Thích nghĩa:

(1) HỌA ÉP DẦU: Người xứ Tây Trúc ép dầu, trước giã nhỏ mè hay đậu v.v... ủ cho sanh trùng rồi sau mới ép. Ép dầu tức là sát hại nhiều trùng nên phải bị ương họa.