Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 

QUYỂN THỨ TƯ

Đời Diêu Tần ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập vâng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

PHẨM "ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA" THỨ MƯỜI HAI

 

          1. Lúc bấy giờ, đức Phật bảo các vị Bô-tát và hàng trời, người bốn chúng: "Ta ở trong vô-lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp-Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo Vô-thượng bồ-đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba-la-mật nên làm việc bố-thí không lẫn tiếc, bố-thí voi, ngựa, bảy báu, nước, thành, vợ, con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng".

          Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô-lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho Thái-tử. Đánh trống rao lịnh cầu pháp khắp bốn phương: "Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ".

          Khi ấy có vị tiên nhơn đến thưa cùng vua rằng: "Ta có pháp đại thừa tên là kinh "Diệu-Pháp Liên-Hoa", nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói".

          Vua nghe lời vị tiên nhơn nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhơn để cung cấp việc cần dùng: hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó theo phụng thờ vị tiên nhơn trải qua một nghìn năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhơn không thiếu thốn.

          Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

2. Ta nhớ kiếp quá khứ

Vì cầu pháp đại thừa

Dầu làm vị quốc vương

Chẳng ham vui ngũ dục.

Đánh chuông rao bốn phương

Ai có pháp đại thừa

Nếu vì ta giải nói

Thân sẽ làm tôi tớ.

Giờ có tiên Trường thọ

Đến thưa cùng Đại vương

Ta có pháp nhiệm mầu

Trong đời ít có đặng

Nếu có thể tu hành

Ta sẽ vì ông nói.

Khi vua nghe Tiên nói

Sanh lòng rất vui đẹp

Liền đi theo Tiên nhơn

Cung cấp đồ cần dùng

Lượm củi và rau trái

Theo lời cung kính dâng

Lòng ham pháp đại thừa

Thân tâm không lười mỏi,

Khắp vì các chúng sanh

Siêng cầu pháp mầu lớn

Cũng không vì thân mình

Cùng vui với ngũ dục

Nên dầu làm vua lớn

Siêng cầu đặng pháp nầy

Do đó đặng thành Phật

Nay vẫn vì ông nói.

          3. Phật bảo các Tỳ-kheo rằng: "Thuở ấy, vua đó chính là thân ta, còn tiên nhơn đó nay chính là ông Đề-Bà-Đạt-Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề-Bà-Đạt-Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, từ-bi hỷ-xả, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi món đẹp, thân sắc vàng tía, mười trí lực, bốn món vô-sở-úy, bốn món nhiếp pháp, mười tám món bất cộng, thần-thông đạo lực, thành bực đẳng chánh giác rộng độ chúng sanh, tất cả công đức đó đều là nhơn thiện tri thức Đề-Bà-Đạt-Đa cả".

 

          4. Phật bảo hàng tứ chúng: "Qua vô-lượng kiếp về sau, ông Đề-Bà-Đạt-Đa sẽ đặng thành Phật hiệu là Thiên-Vương Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sỹ, Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật Thế-Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên-Đạo, lúc đó đức Thiên-Vương Phật trụ ở đời hai mươi trung kiếp, rộng vì các chúng sanh mà nói pháp mầu. Hằng-hà-sa chúng sanh đặng quả A-la-hán, vô-lượng chúng sanh phát tâm Duyên-giác, hằng-ha-sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, đặng vô sanh nhẫn đến bực bất thối chuyển.

          Sau khi đức Thiên-Vương Phật nhập Niết-bàn, chánh pháp trụ lại đời hai mươi trung kiếp, toàn thân xá-lợi dựng tháp bằng bảy báu, cao sáu mươi do-tuần. Các hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng báu, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lại cúng dường tháp đẹp bằng bảy báu đó. Vô-lượng chúng sanh ngộ Bích-Chi-Phật, bất khả tư nghì chúng sanh phát tâm Bồ-đề đến bực bất thối chuyển".

          Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: "Trong đời vị lai, nếu có Thiện-nam, người Thiện-nữ nghe kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa, sanh lòng trong sạch kính tin chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, suc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhơn thiên thời hưởng sự vui rất thắng diệu, nếu sanh ở trước Phật thời từ hoa sen hóa sanh".

 

          5. Bấy giờ, ở hạ phương vị Bồ-tát theo hầu đức Đa-Bảo Như-Lai tên là Tri-Tích bạch với đức Đa-Bảo Phật nên trở về bổn quốc. Đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật bảo Tri-Tích rằng: "Thiện-nam-tử! Chờ giây lát, cõi đây có Bồ-tát tên Văn-Thù-Sư-Lợi có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp mầu rồi sẽ về bổn độ".

          Lúc đó ngài Văn-Thù-Sư-Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ-tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu, từ nơi cung rồng Ta-Kiệt-La trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh-Thứu, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chưn hai đức Phật, làm lễ xong, qua chỗ Tri-Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía.

          Ngài Trí-Tích Bồ-tát hỏi ngài Văn-Thù-Sư-Lợi rằng: "Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu?".

          Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói: "Số đó vô-lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết".

          Ngài Văn-Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ-tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh-Thứu trụ giữa hư không. Các vị Bô-tát này đều là của ngài Văn-Thù-Sư-Lợi hóa-độ, đủ hạnh Bồ-tát đều chung luận nói sáu pháp Ba-la-mật. Những vị mà trước kia là Thanh-văn ở giữa hư không nói hạnh Thanh-văn nay đều tu hành "nghĩa không" của đại thừa.

          Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói với ngài Trí-Tích rằng: "Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế".

          Lúc ấy, ngài Tri-Tích Bồ-tát nói kệ khen rằng:

Đại Trí đức mạnh mẽ

Hóa độ vô-lượng cúng

Nay trong hội lớn này

Và tôi đều đã thấy

Diễn nói nghĩa thiệt tướng

Mở bày pháp nhứt thừa

Rộng độ các chúng sanh

Khiến mau thành Bô-đề.

          6. Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói: "Ta ở biển chỉ thường tuyên nói Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa".

          Ngài Trí-Tích hỏi ngài Văn-Thù-Sư-Lợi rằng: "Kinh này rất sâu vi diệu là báu trong các kinh, trong đời rất ít có, vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh-tấn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng?".

          Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi nói: "Có con gái của vua Rồng Ta-Kiệt-La mới tám tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí-huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, Đặng pháp tổng trì, các tạng pháp kín sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảnh sát na phát tâm Bồ-đề đặng bực bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm mầu rộng lớn, từ-bi nhơn đưc khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ-đề".

          Trí-Tích Bồ-tát nói rằng: "Tôi thấy đức Thích-Ca Như-Lai ở trong vô-lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ-đề chưa từng có lúc thôi dứt. Ta xem trong cõi Tam-thiên Đại-thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là chỗ của Bồ-tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh, vậy sau mới đặng thành đạo Bồ-đề. Chẳng tin Long-nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bực chánh giác".

          Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long-vương bỗng hiện ra nơi trước đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía nói kệ khen rằng:

Thấu rõ tướng tội phước

Khắp soi cả mười phương

Pháp thân tịnh vi diệu

Đủ ba mươi hai tướng

Dùng tám mươi món tốt

Để trang nghiêm pháp thân

Trời, người đều kính ngưỡng

Long thần thảy cung kính

Tất cả loài chúng sanh

Không ai chẳng tôn phụng

Lại nghe thành Bồ-đề

Chỉ Phật nên chứng biết

Tôi nói pháp đại thừa

Độ thoát khổ chúng sanh.

          7. Bấy giờ, Ngài Xá-Lợi-Phất nói với Long-nữ rằng: "Ngươi nói không bao lâu chứng đặng đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể đặng thành Vô-thượng Chánh-giác? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô-lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sau mới thành được. Lại thân gái còn có năm điều chướng: một chẳng đặng làm Phạm-Thiên-Vương; hai chẳng đặng làm Đế-Thích; ba chẳng đặng làm Ma-Vương, bốn chẳng đặng làm Chuyển-Luân-Thánh-Vương; năm chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái mau đặng thành Phật?".

          Lúc đó, Long-nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi Tam-thiên Đại-thiên đem dưng lên đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long-nữ nói với Trí-Tích Bồ-tát cùng Tôn-giả Xá-Lợi-Phất rằng: "Tôi hiến châu báu, đức Thế-Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?".

          - Đáp: "Rất mau".

          - Long-nữ nói: "Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó".

          Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long-nữ thoạt nhiên biến thành nam-tử, đủ hạnh Bồ-tát, liền qua cõi Vô-Cấu ở phương Nam ngồi tòa sen báu thành bực Đẳng-chánh-giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp mầu.

          Khi ấy trong cõi Ta-bà hàng Bồ-tát Thanh-văn, Trời, Rồng, Bát bộ, Nhơn cùng Phi nhơn đều xa thấy Long-nữ kia thành Phật khắp vì hàng nhơn thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lạy, vô-lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bực Bât-thối-chuyển, vô-lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi Vô-Cấu sáu điệu vang động, cõi Ta-bà ba nghìn chúng sanh trụ bực Bất thối, ba nghìn chúng sanh phát lòng Bồ-đề mà đặng lãnh lời thọ ký.

          Trí-Tích Bồ-tát và ngài Xá-Lợi-Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó.