Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 

QUYỂN THỨ SÁU

Đời Diêu Tần ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập vâng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

PHẨM "DƯỢC-VƯƠNG BỒ-TÁT BỔN SỰ" THỨ HAI MƯƠI BA

          1. Lúc bấy giờ, ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-tát bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Ngài Dược-Vương Bồ-tát dạo đi nơi cõi Ta-bà như thế nào? Thế-Tôn! Ngài Dược-Vương Bồ-tát đó, có bao nhiêu nghìn muôn ức na-do-tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế-Tôn! Nguyện giải nói cho một ít, các hàng Trời, Rồng, Thần, Dạ-xoa, Càn-thác-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, Nhơn cùng Phi-nhơn v.v..., và các vị Bồ-tát ở nước khác đến cùng chúng Thanh-văn đây nghe đều vui mừng".

         

          2. Lúc đó, Phật bảo ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-tát: "Về thuở quá khứ vô-lượng hằng-hà-sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sỹ, Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật Thế-Tôn.

          Phật đó có tám mươi ức đại Bồ-tát, bảy mươi hai hằng-hà-sa chúng đại Thanh-văn. Phật sống lâu bốn muôn hai nghìn kiếp, Bồ-tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người Nữ, Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc sanh, A-tu-la v.v..., và với các khổ nạn. Đất bằng như bàn tay, chất lưu-ly làm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên, thòng các phan báu đẹp, bình báu, lò hương, khắp cùng cả nước, bảy món báu làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lằng tên. Các cây báu đó đều có Bồ-tát, Thanh-văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có trăm ức chư Thiên trổi kỹ nhạc trời, ca khen đức Phật để làm việc cúng dường.

 

          3. Bấy giờ, đức Phật đó vì ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát cùng chúng Bồ-tát và chúng Thanh-văn nói kinh Pháp-Hoa.

          Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn hai nghìn năm đặng "Hiện-nhứt-thiết-sắc-thân tam-muội".

          Đặng tam-muội đó rồi lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: "Ta đặng "Hiện-nhứt-thiết-sắc-thân tam-muội" này đều là do sức đặng nghe kinh Pháp-Hoa, ta nay nên cúng dường Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật và Kinh Pháp-Hoa".

          Tức thời nhập tam-muội đó, ở giữa hư không rưới bông Mạn-dà-la, bông Ma-ha Mạn-đà-la, cùng bột kiên hắc Chiên-đàn, sáu thù (1) hương này giá trị cõi Ta-bà để cúng dường Phật.

          Cúng dường thế đó rồi, từ tam-muội dậy mà tự nghĩ rằng: "Ta dầu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường". Liền uống các chất thơm; Chiên-đàn, Huân-lục, Đâu-lâu-bà, Tất-lực-ca, Trầm-thủy giao hương; lại uống dầu thơm các thứ bông chiêm bặc v.v... mãn một nghìn hai trăm năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân, ở trước đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật dùng y báu cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân.

          Ánh sáng khắp soi cả tám mươi ức hằng-hà-sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Thiện-nam-tử! Đó là chơn thiệt tinh tấn gọi là chơn pháp cúng dường Như-Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, bằng lụa cõi trời và hương Hải thử ngạn Chiên-đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được.

          Giả sử quốc thành thê tử bố-thí cũng chẳng bằng. Thiện-nam-tử! Đó gọi là món thí thứ nhứt, ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các đức Như-Lai vậy", các đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ-tát lửa cháy một nghìn hai trăm năm, qua sau lúc đó thân Bô-tát mới hết.

 

          4. Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung, lại sanh trong nước của Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh-Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hoá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng:

Đại Vương nay nên biết

Tôi kinh hành chốn kia

Tức thời đặng nhứt thiết

Hiện chư thân tam-muội

Siêng tu rất tinh-tấn

Bỏ thân thể đáng yêu

Cúng dường đức Thế-Tôn

Để cầu huệ Vô-thượng.

          Nói kệ đó rồi thưa vua cha rằng: "Đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng: "Giải nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn đà-la-ni" lại nghe kinh Pháp-Hoa này tám trăm nghìn muôn ức na-do-tha, chân-ca-la, tần-bà-la, a-súc-bà, (A) các bài kệ.

          Đại Vương! Tôi nay lại nên cúng dường đức Phật đó". Thưa xong, liền ngồi đài bảy bảy báu, bay lên hư không, cao bằng bảy cây đa-la, qua đến chỗ Phật đầu mặt lạy chưn, chắp tay nói kệ khen Phật:

Dung nhan rất đẹp lạ

Ánh sáng soi mười phương

Con vừa từng cúng dường

Nay lại về thân thấy.

          5. Lúc đó, Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát nói kệ xong mà bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn vẫn còn ở đời ư?".

          Bấy giờ, đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật bảo Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát rằng: "Thiện-nam-tử! Giờ ta nhập Niết-bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết-bàn".

          Phật lại bảo Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát rằng: "Thiện-nam-tử! ta đem Phật pháp giao phó cho ông và các Bồ-tát đại đệ tử cùng pháp Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, cũng đem cõi thất bảo Tam-thiên Đại-thiên, các cây báu đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông.

          Sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá-lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp".

          Đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật bảo Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết-bàn.

 

          6. Lúc đó Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát thấy Phật diệt độ buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng Hải-thử-ngạn Chiên-đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó.

          Sau khi lửa tắt, thâu lấy Xá-lợi đựng trong tám muôn bốn nghìn bình báu, để xây tám muôn bốn nghìn tháp, cao ba thế giới, chưng dọn trang nghiêm thòng các phan lọng treo các linh báu.

          Bấy giờ, Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát lại tự nghĩ rằng: "Ta dầu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường Xá-lợi". Liền nói với các Bồ-tát đại đệ tử và Trời, Rồng, Dạ-xoa v.v..., tất cả đại chúng rằng: "Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường Xá-lợi của đức Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Phật". Nói xong liền ở trước tám muôn bốn nghìn tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn bảy muôn hai nghìn năm để cúng dường. Khiến vô số chúng cầu Thanh-văn, vô-lượng vô số người phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, đều làm cho trụ trong "Hiện nhứt thiết sắc thân tam-muội".

          Lúc đó, các Bồ-tát, Trời, Người, A-tu-la v.v..., thấy ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: "Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay, thân chẳng đầy đủ".

          Lúc ấy, Ngài Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: "Tôi bỏ hai tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ". Nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là phước đức trí-huệ thuần hậu của Bồ-tát cảm nên.

          Đương lúc đó cõi Tam-thiên Đại-thiên thế giới sáu điệu vang động, trời rưới hoa báu, tất cả Người, Trời đặng việc chưa từng có.

 

          7. Đức Phật bảo ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-tát: "Ý ông nghĩ sao? Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh-Hỷ-Kiến Bồ-tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược-Vương Bồ-tát đó. Ông ấy bỏ thân bố-thí số nhiều vô-lượng trăm nghìn muôn ức na-do-tha như thế".

          Tú-Vương-Hoa! Nếu người phát tâm muốn đặng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành, thê tử và cõi Tam-thiên Đại-thiên, núi, rừng, sông ao, các vật trân báu mà cúng dường.

          Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi Tam-thiên Đại-thiên cúng dường nơi Phật, cùng đại Bồ-tát, Duyên-giác và A-la-hán, công đức của người đó đặng, chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp-Hoa này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều.

 

          8. Tú-Vương-Hoa! Thí như trong các dòng nước: sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn thứ nhất, kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của đức Như-Lai nói rất là sâu lớn.

          Lại như trong các núi non: Thổ sơn, Hắc sơn, núi tiểu Thiết-vi, núi đại Thiết-vi cùng mười núi báu thời núi Diệu-cao bực nhứt, kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bực thượng.

          Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bực nhứt, kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng.

          Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện.

          Lại như trong các vua nhỏ, vua Chuyển-Luân-Thánh-Vương rất là bực nhứt, kinh này cũng như thế ở trong các kinh là bực tôn kính hơn cả.

          Lại như Đế-Thích là vua trong ba mươi ba cõi trời (2), kinh này cũng thế, là vua trong các kinh.

          Lại như trời Đại Phạm-Thiên-Vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh: bực hữu học, vô học cùng hàng phát lòng Bồ-đề.

          Lại như trong tất cả phàm phu thời bực Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-lai, Vô-sanh (3), Duyên-giác, là bực nhứt, kinh này cũng thế, tất cả Như-Lai nói, hoặc Bồ-tát nói, hoặc Thanh-văn nói, trong các kinh pháp là bực nhứt hơn cả, có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bực nhứt.

          Trong tất cả Thanh-văn cùng Duyên-giác, Bồ-tát là bực nhứt, kinh này cũng thế, trong tất cả các kinh pháp rất là bực nhứt.

          Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế là vui của các kinh.

 

          9. Tú-Vương-Hoa! Kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, Kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, Kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chổ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người buôn đặng chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp vua (4), như khách buôn đặng biển (5), như đuốc trừ tối. Kinh Pháp-Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bịnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử.

          Nếu người đặng nghe Kinh Pháp-Hoa này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, đặng công đức, dùng trí-huệ của Phật tính lường nhiều ít chẳng thể đặng ngằn mé đó. Nếu chép Kinh sách này, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, y phục, các thứ đèn: đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chiêm bặc, đèn dầu tu-mạn-na, đèn dầu ba-la-la, đèn dầu bà-lợi-sư-ca, đèn dầu na-bà ma-lợi đem cúng dường, đặng công đức cũng là vô-lượng.

 

          10. Tú-Vương-Hoa! Nếu có người nghe phẩm "Dược-Vương Bồ-tát Bổn-sự" này cũng đặng vô-lượng vô biên công đức.

          Nếu có người nữ nghe phẩm "Dược-Vương Bồ-tát Bổn-sự" này mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa.

          Sau khi Như-Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi An-Lạc, chỗ trụ sứ của đức A-Di-Đà Phật (6) cùng chúng đại Bồ-tát vây quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen.

          Chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận giũi, ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét các tánh nhơ làm khổ, đặng thần thông vô-sanh-pháp-nhẫn của Bồ-tát, đặng pháp-nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh đó thấy bảy trăm muôn hai nghìn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật Như-Lai.

          Bấy giờ, các đức Phật đồng nói khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Thiện-nam-tử! Ông có thể ở trong pháp hội của đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này vì người khác nói, ông đặng công đức vô-lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông, nghìn Phật chung nói chẳng thể hết đặng. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt.

          Thiện-nam-tử! Trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ các đức Như-Lai, bao nhiêu thiền định trí-huệ của các Thanh-văn, Duyên-giác, nhẫn đến Bồ-tát không có ai bằng ông.

          Tú-Vương-Hoa! Vị Bồ-tát đó thành tựu sức công đức tri-huệ như thế.

 

          11. Nếu có người nghe phẩm "Dược-Vương Bồ-tát Bổn-sự" này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chưn lông nơi thân, thường thoảng ra mùi thơm Ngưu-đầu Chiên-đàn, đặng công đức như nói ở trên.

          Tú-Vương-Hoa! Vì thế ta đem phẩm "Dược-Vương Bồ-tát Bổn-sự" này chúc lụy cho ông. Năm trăm năm sau khi ta diệt độ phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm-phù-đề, chớ để dứt mất. Chớ cho hàng ác ma, dân ma, các trời, rồng, Dạ-xoa, Cưu-bàn-trà v.v... phá khuấy đặng.

          Tú-Vương-Hoa! Ông phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bịnh trong cõi Diêm-phù-đề, nếu người có bịnh đặng nghe kinh này bịnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết.

          Tú-Vương-Hoa! Nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó. Rải xong nghỉ rằng: "Người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh, già, bịnh, chết.

          Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này, nên phải sanh lòng cung kính như thế.

 

          12. Lúc đức Phật nói phẩm "Dược-Vương Bồ-tát Bổn-sự" này, có tám muôn bốn nghìn Bồ-tát đặng pháp "Giải-nhứt-thiết chúng-sanh ngữ-ngôn đà-la-ni".

          Đức Đa-Bửu Như-Lai ở trong tháp báu, khen ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-tát rằng: "Hay thay! Hay thay! Tú-Vương-Hoa! Ông thành tựu bất khả tư nghì công đức mới có thể hỏi đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật việc như thế, làm vô-lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh".


KINH DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA

 

QUYỂN THỨ SÁU

 

          Tạm trì tùy hỷ thanh tịnh các căn, kíp quen "nhơn" "pháp", thể thường còn, thần lực khắp càn khôn trao phó ân cần, liều thân mạng để báo ơn rộng lớn.

 

          Nam mô Pháp-Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

 

          Ngài Di-Lặc Bồ-tát so lường kinh nhơn, sáu căn thanh tịnh hiện thiên chơn, Bất-Khinh thể thường còn, vì pháp thiêu thân cúng dường Phật Tịnh-Minh.

 

          Nam mô Tú-Vương-Hoa Bồ-tát (3 lần)

___________________

 

Thích nghĩa:

 

(1) SÁU THÙ: Hai mươi bốn "thù" là một lượng

(2) BA MƯƠI BA CÕI TRỜI: Trên chót núi Tu-di (Diệu-cao sơn) bằng phẳng, 4 phương có 32 nước trời, mỗi nước đều có một vị Thiên-vương quản trị. Trung ương có một nước trời, Ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn (Đế-Thích) ở trong đây, quyền quản lãnh cả 33 nước trời hiệp lại gọi là trời "Đao-Lợi".

(3) DỰ LƯU, NHẤT LAI, BẤT LAI, VÔ SANH: Người tu hành theo Phật pháp phá 88 món "Kiến-sở-đoạn-hoặc" thời rời phàm phu dự vào hàng Thánh nên gọi "Dự-Lưu". Cõi dục có 9 phẩm "tư hoặc", cõi sắc có 36 phẩm "tư hoặc", cõi vô sắc có 36 phẩm "tư hoặc" cộng là 81 phẩm "tư hoặc". Sau khi phá hết 88 món "kiến hoặc", tu hành lần lần phá "tư hoặc". Trong 9 phẩm cõi dục, phá được 6 phẩm trước thời chứng bực "Tư-đà-hàm" (Nhứt-Lai) nghĩa là còn một lần sanh xuống nhơn gian. Phá cả 9 phẩm, thời không còn sanh xuống nhơn gian nữa nên gọi là "Bất-Lai" (A-na-hàm). Phá cả 81 phẩm tư hoặc thời dứt hẳn sanh tử luân hồi nên gọi là "Vô-sanh" (A-la-hán).

(4) VUA: Vị cai trị một nước, người đem sự an ninh cho dân chúng.

(5) ĐẶNG BIỂN: Xưa các người buôn châu báu thường ra biển tìm châu báu.

(6) A-DI-ĐÀ-PHẬT: An-Lạc tức là nước Cực-Lạc ở Tây phương, của đức giáo chủ A-Di-Đà Phật.

(A) : Tên những con số lớn của xứ Ấn-Độ xưa từ nghìn muôn ức sắp lên. Như một Chân-ca-la = Một nghìn muôn ức.