Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
 

QUYỂN THỨ NĂM

Đời Diêu Tần ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập vâng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

PHẨM "PHÂN BIỆT CÔNG-ĐỨC" THỨ MƯỜI BẢY

 

          1. Lúc bấy giờ, trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng, kiếp số dài lâu như thế, vô-lượng, vô biên, vô số chúng sanh đặng lợi ích lớn.

          Khi đó, đức Thế-Tôn bảo ngài Di-Lặc đại Bồ-tát: "A-Dật-Đa! lúc ta nói đức Như-Lai thọ mạng dài lâu như thế, có sáu trăm tám muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa chúng sanh đặng "Vô-sanh-pháp-nhẫn" (1).

          Lại có đại Bồ-tát nghìn lần gấp bội đặng môn "Văn-trì đà-la-ni" (2). Lại có một thế giới vi trần số đại Bồ-tát đặng "Nhạo-thuyết vô-ngại biện-tài" (3). Lại có một thế giới vi trần số đại Bồ-tát đặng trăm nghìn muôn ức vô lượng môn "Triền-dà-la-ni". Lại có Tam-thiên Đại-thiên thế giới vi trần số đại Bồ-tát chuyển được "Pháp-luân bất-thối".

          Lại có nhị Thiên-trung quốc độ vi trần số đại Bồ-tát chuyển được "Pháp-luân thanh-tịnh". Lại có Tiểu-thiên quốc độ vi trần số đại Bồ-tát tám đời sẽ đặng Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Lại có bốn Tứ-thiên-hạ (4) vi trần số đại Bồ-tát bốn đời sẽ đặng Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Lại có ba Tứ-thiên-hạ vi trần số đại Bồ-tát ba đời sẽ đặng Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Lại có hai Tứ-thiên-hạ vi trần số đại Bồ-tát hai đời sẽ đặng Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Lại có một Tứ-thiên-hạ vi trần số đại Bồ-tát một đời sẽ đăng Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.

          Lại có tám thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.

 

          2. Lúc đức Phật nói các vị đại Bồ-tát đó đặng pháp lợi (5), trên giữa hư không, rưới hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, để rải vô-lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, và rải đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật cùng đức Đa-Bảo Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, cùng rải tất cả các đại Bồ-tát và bốn bộ chúng.

          Lại rưới bột gỗ chiên-đàn, trầm-thủy hương v.v... trong hư không, trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa.

          Lại rải nghìn thứ thiên y, thòng các chuỗi ngọc, chuỗi ngọc chơn châu, chuỗi châu ma-ni, chuỗi châu như-ý khắp cả chín phương, các lò hương báu đốt hương vô giá, tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng.

          Trên mỗi đức Phật có các vị Bồ-tát nắm cầm phan lọng, thứ đệ mà lên đến trời Phạm-Thiên. Các vị Bồ-tát đó dùng tiếng tăm hay, ca vô-lượng bài tụng ngợi khen các đức Phật.

          Khi ấy, ngài Di-Lặc đại Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng:

3. Phật nói pháp ít có

Từ xưa chưa từng nghe

Thế-Tôn có sức lớn

Thọ mạng chẳng thể lường.

Vô số các Phật tử

Nghe Thế-Tôn phân biệt

Nói đặng pháp lợi đó

Vui mừng đầy khắp thân

Hoặc trụ bực bất-thối

Hoặc đặng đà-la-ni

Hoặc vô ngại nhạo-thuyết

Muôn ức triền tổng-trì.

Hoặc có cõi đại-thiên

Số vi trần Bồ-tát

Mỗi vị đều nói được

Pháp-luân bất thối chuyển.

Hoặc có trung-thiên giới

Số vi trần Bồ-tát

Mỗi vị đều có thể

Chuyển pháp-luân thanh-tịnh.

Lại có tiểu-thiên giới

Số vi trần Bồ-tát

Còn dư lại tám đời

Sẽ đặng thành Phật đạo.

Lại có bốn, ba, hai

Tứ thiên hạ như thế

Số vi trần Bồ-tát

Theo số đời thành Phật.

Hoặc một tứ thiên hạ

Số vi trần Bồ-tát

Còn dư có một đời

Sẽ thành nhứt-thiết-trí.

Hàng chúng sanh như thế

Nghe Phật thọ dài lâu

Đặng vô-lượng quả báo

Vô-lậu rất thanh-tịnh.

Lại có tám thế giới

Số vi trần chúng sanh

Nghe Phật nói thọ mạng

Đều phát tâm vô-thượng.

 

4. Thế-Tôn nói vô-lượng

Bất khả tư nghì pháp

Nhiều được có lợi ích

Như hư không vô biên

Rưới hoa thiên mạn-đà

Thích, Phạm như hằng-sa

Vô số cõi Phật đến

Rưới chiên-đàn trầm-thủy

Lăng xăng loạn xạ xuống

Như chim bay liệng xuống

Rải cúng các đức Phật.

Trống trời trong hư không

Tự nhiên vang tiếng mầu,

Áo trời nghìn muôn thứ

Xoay chuyển mà rơi xuống

Các lò hương đẹp báu

Đốt hương quý vô giá

Tự nhiên đều cùng khắp

Cúng dường các Thế-Tôn.

Chúng đại Bồ-tát kia

Cầm phan lọng bảy báu

Cao đẹp muôn ức thứ

Thứ lớp đến Phạm-Thiên.

Trước mỗi mỗi đức Phật

Tràng báu treo phan tốt

Cũng dùng nghìn muôn kệ

Ca vịnh các Như-Lai

Như thế các món việc

Từ xưa chưa từng có

Nghe Phật thọ vô-lượng

Tất cả đều vui mừng

Phật tiếng đồn mười phương

Rộng lợi ích chúng sanh

Tất cả đủ căn lành

Để trợ tâm vô-thượng.

          5. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Di-Lặc đại Bồ-tát: "A-Dật-Đa! Có chúng sanh nào nghe đức Phật thọ mạng dài lâu như thế, nhẫn đến có thể sanh một niệm tín giải, đặng công-đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, vì đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, trong tám mươi muôn ức na-do-tha kiếp tu năm pháp ba-la-mật: Bố-thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, nhẫn-nhục ba-la-mật, tinh-tấn ba-la-mật, thiền-định ba-la-mật, trừ trí-huệ ba-la-mật, đem công-đức này sánh với công-đức tín giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng kịp một, nhẫn đến tính đếm, thí-dụ, không thể biết được. Nếu thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn có công đức như thế mà thối thất nơi Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, thời quyết không có lẽ đó.

          Khi ấy, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

6. Nếu người cầu huệ Phật

Trong tám mươi muôn ức

Na-do-tha kiếp số

Tu năm ba-la-mật

Ở trong các kiếp đó

Bố-thí cúng-dường Phật

Và Duyên-giác đệ tử

Cùng các chúng Bồ-tát,

Đồ uống ăn báu lạ

Thượng phục và đồ nằm

Chiên-đàn dựng tịnh-xá

Dùng vườn rừng trang nghiêm

Bố-thí như thế thảy

Các món đều vi diệu

Hết các kiếp số này

Để hồi hướng Phật đạo,

Nếu lại gìn cấm giới

Thanh-tịnh không thiếu sót

Cầu nơi đạo Vô-thượng

Được các Phật ngợi khen,

Nếu lại tu nhẫn-nhục

Trụ nơi chỗ điều nhu

Dầu các ác đến hại

Tâm đó chẳng khuynh động

Các người có được pháp

Cưu lòng tăng thượng mạn

Bị bọn này khinh não

Như thế đều nhẫn được,

Hoặc lại siêng tinh-tấn

Chí niệm thường bền vững

Trong vô-lượng ức kiếp

Một lòng chẳng trễ thôi,

Lại trong vô-số kiếp

Trụ nơi chỗ vắng vẻ

Hoặc ngồi hoặc kinh hành

Trừ ngủ thường nhiếp tâm

Do các nhơn duyên đó

Hay sanh các thiền-định

Tám mươi ức muôn kiếp

An trụ tâm chẳng loạn

Đem phước thiền-định đó

Nguyện cầu đạo Vô-thượng

Ta đặng Nhứt-thiết-trí

Tận ngằn các thiền-định,

Người đó trong trăm ngàn

Muôn ức kiếp số lâu

Tu các công đức này

Như trên đã nói rõ,

Có thiện-nam, tín-nữ

Nghe ta nói thọ mạng

Nhẫn đến một niệm tin

Phước đầy hơn phước kia

Nếu người trọn không có

Tất cả các nghi hối

Thân tâm giây lát tin

Phước đó nhiều như thế.

Nếu có các Bồ-tát

Vô-lượng kiếp hành đạo

Nghe ta nói thọ mạng

Đây thời tin nhận được

Các hạng người như thế

Đảnh thọ kinh điển này

Nguyện ta thuở vị lai

Sống lâu độ chúng sanh

Như Thế-Tôn ngày nay

Vua trong các họ Thích

Đạo tràng rền tiếng lớn

Nói pháp không sợ sệt

Chúng ta đời vị lai

Được mọi người tôn kính

Lúc ngồi nơi đạo tràng

Nói thọ mạng cũng thế.

Nếu có người thâm tâm

Trong sạch mà ngay thật

Học rộng hay tổng trì

Tùy nghĩa giải lời Phật

Những người như thế đó

Nơi đây không có nghi.

          7. Lại A-Dật-Đa! Nếu có người nghe nói đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạng lượng, có thể sanh huệ Vô-thượng của Như-Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng nhiểu, dầu thơm, đèn nến cúng dường quyển kinh, công đức của người này vô-lượng vô biên có thể sanh Nhứt-thiết-chủng-trí.

          A-Dật-Đa! Nếu Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn nghe ta nói thọ mạng dài lâu sanh lòng tin hiểu chắc, thời chính là thấy đức Phật thường ở núi Kỳ-Xà-Quật, cùng chúng Bồ-tát lớn và hàng Thanh-văn vây quanh nói pháp.

          Lại thấy cõi Ta-bà nầy đất bằng lưu-ly ngang liền bằng thẳng, dây vàng Diêm-phù-đàn để ngăn tám nẻo đường, cây báu bày hàng, các đài lầu nhà thảy đều các thứ báu hiệp thành, chúng Bô-tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc.

          Và lại sau đức Như-Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy-hỷ, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc, huống là người đọc tụng, thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội đức Như-Lai.

          A-Dật-Đa! Thiện-nam-tử cùng Thiện-nữ-nhơn đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp, và cất tăng phường dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng Tăng. Vì sao? Vì Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn đó thọ trì, đọc tụng kinh điển này thời là đã dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng Tăng, thời là đem Xá-lợi của Phật dựng tháp bảy báu cao rộng nhỏ lần lên đến trời Phạm-Thiên, treo các phan lọng và các linh báu, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu các thứ múa chơi, dùng tiếng vọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô-lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi.

          A-Dật-Đa! Nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, đó là dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên-đàn đỏ làm các cung điện nhà cửa ba mươi hai sở, cao bằng tám cây đa-la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn Tỳ-kheo ở trong đó. Vườn, rừng, ao tắm, chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, đồ uống ăn, giường nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui dẫy đầy trong đó, tăng phường có ngần ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô-lượng, dùng để hiện tiền cúng dường nơi Ta và Tỳ-kheo tăng.

          Cho nên ta nói: Sau khi Như-Lai diệt độ nếu có người thọ trì, đọc tụng vì người khác nói, hoặc mình chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập tăng phường cúng dường chúng Tăng. Huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hành bố-thí, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tấn, nhứt-tâm, trí-huệ, công đức của người đây rất thù-thắng vô-lượng vô biên.

          Thí như hư không, đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên, dưới vô-lượng vô biên, công đức của người đó cũng lại như thế vô-lượng vô biên mau đến bực Nhứt-thiết-chủng-trí. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cúng dường khen ngợi chúng Thanh-văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ-tát.

          Lại vì người khác dùng các món nhơn duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp-Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa mà chung cùng ở, nhẫn-nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền đặng các món định sâu, tinh tấn mạnh mẽ nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp.

          A-Dật-Đa! Nếu sau khi ta diệt độ các Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn thọ trì, đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng gần Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác ngồi dưới cội đạo thọ.

          A-Dật-Đa! Chỗ của Thiện-nam-tử cùng Thiện-nữ-nhơn đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật.

          Khi ấy, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

8. Sau khi ta diệt độ

Hay phụng trì kinh này

Người đó phước vô-lượng

Như trên đã nói rõ.

Đó thời là đầy đủ

Tất cả các cúng dường

Dùng Xá-lợi xây tháp

Bảy báu để trang nghiêm.

Chùa chiền cất cao rộng

Nhỏ lần đến Phạm-Thiên

Linh báu nghìn muôn ức

Gió động vang tiếng mầu,

Lại trong vô lượng kiếp

Mà cúng dường tháp đó

Hoa, hương, các chuỗi ngọc

Thiên y, các kỹ nhạc

Thắp đèn dầu nến thơm

Quanh khắp thường soi sáng,

Lúc đời ác mạt pháp

Người hay trì kinh này

Thời là đã đầy đủ

Các cúng dường như trên.

Nếu hay trì kinh này

Thời như Phật hiện tại

Dùng ngưu-đầu chiên-đàn

Dựng tăng phường cúng dường

Nhà ba mươi hai sở

Cao tám cây Đa-la

Đồ ngon y phục tốt

Giường nằm đều đầy đủ.

Trăm nghìn chúng nương ở

Vườn rừng các ao tắm

Chỗ kinh hành, ngồi thiền

Các món đều nghiêm tốt.

Nếu có lòng tín hiểu

Thọ trì, đọc tụng biên

Và cúng dường kinh quyển.

Rải hoa hương, hương bột

Dùng tu-mạn, chiêm-bặc

A-đề, mục-đa-dà

Ướp dầu thường tốt đó

Người cúng dường như thế

Đặng công đức vô-lượng

Như hư không vô biên

Phước đó cũng như thế.

Huống lại trì kinh này

Gồm bố-thí, trì giới

Nhẫn-nhục ưa thiền-đinh

Chẳng sân chẳng ác khẩu

Cung kính nơi tháp miếu

Khiêm hạ các Tỳ-kheo

Xa lìa tâm tự cao

Thường nghĩ suy trí-huệ

Có gạn hỏi chẳng sân

Tùy thuận vì giải nói

Nếu làm được hạnh đó

Công đức chẳng lường được.

Nếu thấy pháp sư này

Nên công đức như thế

Phải dùng hoa trời rải

Áo trời trùm thân kia

Đầu mặt tiếp chân lạy

Sanh lòng tưởng như Phật

Lại nên nghĩ thế này:

Chẳng lâu đến đạo thọ

Đặng vô-lậu vô-vi

Rộng lợi các người trời

Chỗ trụ chỉ của kia

Kinh hành hoặc ngồi nằm

Nhẫn đến nói một kệ

Trong đây nên xây tháp

Trang nghiêm cho tốt đẹp

Các món đem cúng dường,

Phật tử ở chỗ này

Thời là Phật thọ dụng

Thường ở nơi trong đó

Kinh hành và ngồi nằm.


KINH DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA

_____________

 

QUYỂN THỨ NĂM

 

          Toan cầu an-lạc, bốn pháp bền tu, thân đặng "kế-châu" nổi tiếng nhà, ba cõi bãi đao binh, bổn và tích đều rõ, sa giới chúng ngộ vô sanh.

 

          Nam mô Pháp-Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

 

          Đức Văn-Thù khải cáo, vừa giúp chơn thuyên, bền giữ bốn pháp được an nhiên, từ đất vọt lên chúng nhiều nghìn, ngài A-Dật-Đa trùng tuyên, thọ lượng rộng vô biên.

 

          Nam mô A-Dật-Đa Bô-tát (3 lần)

 

___________________

 

Thích nghĩa:

 

(1) VÔ SANH PHÁP NHẪN: Sức trí nhận chắc nơi thể vô-sanh của các pháp.

(2) VĂN-TRÌ ĐÀ-LA-NI: "Đà-la-ni" tiếng Phạn dịch là "Tổng-trì", được môn Văn-trì đà-la-ni này thời nghe pháp đều có thể hiểu nhớ tất cả.

(3) VÔ NGẠI BIỆN TÀI: Đặng môn này thời ưa thích nói pháp không nhàm, không trệ ngại, tài biện luận vô tận.

(4) TỨ THIÊN HẠ: Ngoài bốn phía nui Tu-di, trong biển "Đại hàm hải" có bốn châu:

          a)- Đông-Thắng-Thần châu

          b)- Tây-Ngưu-Hóa châu

          c)- Băc-Cu-Lô châu

          d)- Nam-Thiện-Bộ châu cũng gọi là Nam-Diêm-Phù-Đề chính là cõi đất chúng ta hiện ở.

(5) PHÁP LỢI: Vì nhơn-duyên nghe pháp mà đặng lợi ích.